University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | Wersja polska Wersja polska |login
Main page Archive of Diploma Theses

Witamy w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Serwis Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu systemów informatycznych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów USOS. Pełni on rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich.
Logowanie, analogicznie jak w przypadku innych serwisów, m. in. USOSweb, następuje za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania.
Jednolity System Antyplagiatowy JSA
PROMOTOR
Na mocy art. 76. ust. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce każda pisemna praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska) lub rozprawa doktorska sprawdzana jest z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
JSA jest narzędziem informatycznym dostarczającym jedynie informacji, w jakim stopniu treść pracy pokrywa się z zawartością innych dokumentów z Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), wyszukiwarki polskiego internetu (NEKST) oraz bazy aktów prawnych. Ostatecznej weryfikacji samodzielności i oryginalności pracy dokonuje promotor.
JSA jest systemem całkowicie zewnętrznym – jego właścicielem jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Przesłanie pracy do analizy odbywa się automatycznie po przekazaniu przez studenta pracy do akceptacji promotora. Po zakończonej analizie JSA przesyła do APD ogólny raport z badania pracy. Na życzenie promotora, z poziomu APD można wygenerować raport szczegółowy, z zaznaczonymi fragmentami, wobec których wykryto podobieństwo.
Przed przekazaniem pracy dyplomowej konieczna jest akceptacja wyniku badania. Akceptacji wyniku badania w APD dokonuje promotor, po zapoznaniu się z treścią raportu. Zaakceptowany raport, wydrukowany z APD (w wersji ogólnej) oraz podpisany przez promotora należy załączyć do akt studenta.
Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB przygotował dla Państwa dedykowany system obsługi zgłoszeń i błędów występujących w systemie JSA, dostępny pod adresem https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/login.
Przy pierwszym logowaniu do systemu zgłoszeń konieczne jest utworzenie konta.
DROGI STUDENCIE!
STUDENT
WAŻNE: Przed przekazaniem pracy do zatwierdzenia przez promotora upewnij się, że:
  zamieszczony plik zawiera ostateczną wersję pracy, wraz ze stroną tytułową,
  strona tytułowa pracy zgodna jest z aktualnie obowiązującym wzorem.
Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej
Promotor rejestracja tematu pracy dyplomowej w APD
Student wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. streszczenia oraz słów kluczowych
Student umieszczenie w APD pliku z pracą:
  plik należy przesłać w formacie pdf
  plik z pracą powinien mieć nazwę:
  [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]
  nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
Promotor sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA
Promotor akceptacja danych oraz przekazanie pracy do recenzji
Dziekanat wprowadzenie danych recenzentów do systemu
Promotor, Recenzent wprowadzenie recenzji poprzez APD oraz ocena pracy dyplomowej
Praca gotowa do obrony
Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji rozprawy doktorskiej
Osoba ubiegająca się o stopień doktora rejestracja tematu rozprawy doktorskiej w Biurze Ewaluacji i Obsługi Instytutu (BEiOI) właściwym dla dziedziny i dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora
BEiOI wprowadzenie tematu rozprawy oraz danych promotora do systemu
Osoba ubiegająca się o stopień doktora wprowadzenie w APD informacji związanych z rozprawą, m. in. streszczenia oraz słów kluczowych
Osoba ubiegająca się o stopień doktora umieszczenie w APD pliku z treścią rozprawy:
  plik należy przesłać w formacie pdf
  plik z pracą powinien mieć nazwę:
  [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu doktoranta]-[rok złożenia rozprawy]
  np. W4-PDR-1234-2021 (dla postępowań w dyscyplinie)
  US-PDR-0000-2021 (dla postępowań interdyscyplinarnych)

  gdzie PDR to rodzaj dyplomu dla rozprawy doktorskiej. Kod jednostki powinien odzwierciedlać wydział właściwy dla instytutu, w którym powstaje rozprawa; dla rozpraw interdyscyplinarnych należy podać kod US.
  Jeżeli przewód prowadzony jest w trybie eksternistycznym i doktorant nie posiada numeru albumu, w miejsce numeru albumu należy wpisać 0000.

  nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
Promotor sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA
Promotor akceptacja raportu z badania antyplagiatowego, elektronicznej wersji treści rozprawy oraz przekazanie w formie pliku PDF opinii (dotyczącej przyjęcia rozprawy)
BEiOI wprowadzenie danych recenzentów do systemu
BEiOI wprowadzenie skanów recenzji do APD
Praca gotowa do obrony

© Inter–University Informatization Center. All rights reserved.