Witamy w Archiwum Prac Dyplomowych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Serwis Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu systemów informatycznych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów USOS. Pełni on rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Logowanie, analogicznie jak w przypadku innych serwisów, m. in. USOSweb, następuje za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Identyfikatorem w systemie jest numer PESEL.

Pracownicy logujący się po raz pierwszy do systemu oraz studenci, którzy nie pamiętają swojego hasła proszeni są o skorzystanie z systemu odzyskiwania hasła Centralnego Systemu Uwierzytelniania.

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakimi dysponuje serwis APD konieczne jest wprowadzenie do systemów informatycznych Uniwersytetu Śląskiego adresu e-mail (instrukcja wprowadzania/zmiany adresu e-mail).

W przypadku problemów związanych z użytkowaniem serwisu APD zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w dziale POMOC, gdzie znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Szanowni Państwo Promotorzy prac dyplomowych

Na mocy art. 76. ust. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce każda pisemna praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska) jest przed egzaminem dyplomowym sprawdzana z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

JSA jest systemem całkowicie zewnętrznym – jego właścicielem jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Przesłanie pracy do analizy odbywa się automatycznie po przekazaniu przez studenta pracy do akceptacji promotora. Po zakończonej analizie JSA przesyła do APD ogólny raport z badania pracy. Na życzenie promotora, z poziomu APD można wygenerować raport szczegółowy, z zaznaczonymi fragmentami, wobec których wykryto podobieństwo.

Przed przekazaniem pracy dyplomowej konieczna jest akceptacja wyniku badania. Akceptacji wyniku badania w APD dokonuje promotor, po zapoznaniu się z treścią raportu. Zaakceptowany raport, wydrukowany z APD (w wersji ogólnej) oraz podpisany przez promotora należy załączyć do akt studenta.

JSA jest narzędziem informatycznym dostarczającym jedynie informacji, w jakim stopniu treść pracy pokrywa się z zawartością innych dokumentów z Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), wyszukiwarki polskiego internetu (NEKST) oraz bazy aktów prawnych. Ostatecznej weryfikacji samodzielności i oryginalności pracy dokonuje promotor.

Szczegółowe informacje dotyczące interpretacji wyniku badania znajdują się na stronie pomocy systemu JSA
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik:wynik_badania:jak_czytac_wynik_badania

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB przygotował dla Państwa dedykowany system obsługi zgłoszeń i błędów występujących w systemie JSA, dostępny pod adresem https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/login
Przy pierwszym logowaniu do systemu zgłoszeń konieczne jest utworzenie konta.

Szanowni Państwo

W związku z Państwa licznymi pytaniami oraz problemami dotyczącymi przebiegu elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych uprzejmie informujemy, że na każdym z wydziałów powołana została osoba, będąca wydziałowym koordynatorem APD.

Osoby te posłużą Państwu pomocą m. in. w kwestiach związanych z przywróceniem możliwości ponownego wgrania pracy do systemu, cofnięciem statusu pracy czy też przywróceniem zatwierdzonej recenzji do edycji.

Wykaz wydziałowych koordynatorów APD znajduje się TUTAJ

DROGI STUDENCIE!

WAŻNE:

Przed przekazaniem pracy do zatwierdzenia przez promotora upewnij się, że:
 1. zamieszczony plik zawiera ostateczną wersję pracy, wraz ze stroną tytułową oraz uzupełnionym oświadczeniem,
 2. strona tytułowa pracy oraz oświadczenie zgodne są z aktualnie obowiązującym wzorem (prace zawierające nieaktualne oświadczenia nie będą przyjmowane przez dziekanat).
Wersję pracy do druku (z nałożonymi numerami kontrolnymi) należy pobrać dopiero PO zatwierdzeniu pracy przez promotora.
Instrukcje Akty prawne
Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej
 1. STUDENT → rejestracja tematu pracy dyplomowej w dziekanacie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.)
 2. DZIEKANAT → wprowadzenie tematu pracy oraz danych promotora do systemu
 3. STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. streszczenia oraz słów kluczowych
 4. STUDENT → umieszczenie w APD pliku z pracą
  • Plik należy przesłać w formacie pdf
  • Plik z pracą powinien mieć nazwę:
   [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]
  • Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
 5. PROMOTOR → sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA
 6. PROMOTOR → akceptacja danych oraz przekazanie pracy do recenzji
 7. DZIEKANAT → wprowadzenie danych recenzentów do systemu
 8. PROMOTOR, RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD oraz ocena pracy dyplomowej
 9. PRACA GOTOWA DO OBRONY